چشم انداز

Translations:

en-US

Translations:

en-US

چشم انداز


  • استفاده از توانمندي‌هاي متخصصين حوزه فيزيولوژی ورزشی بالينی و توانبخشی ورزشی
  • ارتباط با مراكز تحقيقاتي مشابه و مراكز توانبخشی ورزشی كل‌كشور
  • ارتقاء توانمندي‌هاي جسماني و روانشناختي ورزشکاران حرفه ای و غير حرفه ای جهت انجام مأموريت‌هاي محوله