محورهای فعالیت

Translations:

en-US

Translations:

en-US

ارزش های محوری


  • انجام تحقيقات در زمينه های مختلف توانبخشی ورزشی
  • معرفی جايگاه و اهميت مفاهيمتوانبخشی ورزشی
  • شناخت و تقويت انگيزه های تحقيقاتی
  • معرفی زمينه های کاربرد نتايج تحقيقات توانبخشی ورزشی
  • فراهم ساختن شواهد لازم برای تصميم گيری مستدل در توانبخشی ورزشی
  • پيشنهاد خط مشی ها و سياست های توسعه توانبخشی ورزشی
  • تعيين استانداردها و ضوابط ارزشيابی توانبخشی ورزشی
  • مشارکت در ارائه دستاوردهای علوم توانبخشی ورزش
  • تربيت محققين کار آمد توانبخشی ورزشی