فرم های خام پژوهشی

Translations:

en-US

Translations:

en-US

فرم خام طرح پژوهشی قابل دسترسی از لینک زیر

https://www.iaun.ac.ir/download-center/category/5-temp-research


تذکر:

  1. لازم است از میان پژوهشگران معرفی شده یک نفر به عنوان پژوهشگر شاخص مطابق باماده 5 آیین‌نامه معرفی شود.
  2. از میان اعضای برجسته هیأت علمی مرتبط یک تن به عنوان رئیس واحد توسط رئیس دانشگاه/پژوهشگاه معرفی شود.
  3. در مورد پژوهشگرانی که محل کار اصلی آنها واحد پژوهشی یا دانشگاه متبوع نیست، محل خدمت اصلی ذکر شود.
  4. براي درج اسامي،در فایل الکترونیکی، سطرهای جدول را به میزان لازم افزایش دهید.
  5. در جدول فوق به ترتیب پژوهشگر شاخص، پژوهشگران تمام­وقت و پاره­وقت درج شوند. در مورد اعضای هیات علمی دانشگاه که با حکم مأموریت از سوی رئیس دانشگاه با گروه همکاری می­کنند در ستون پاره­وقت (50%) درج شود.

مدارک پژوهشگران معرفی شده(فقط فايل الكترونيكي) شامل:
  1. آخرين مدرک تحصيلي 2- آخرين حکم استخدامي 3-نامه مأموریت حداقل 50% خدمت موظف پژوهشی برای پژوهشگرانی کهاعضای هیأت علمی هستند  توسط رئیس دانشگاه 3-رزومه تحقيقاتي پژوهشگر به زبان فارسي(با برجسته نمودن موارد مرتبط با حوزه فعالیت واحد پژوهشی)فایل (word)4-مستندات رزومه (شامل: صفحه اول قرارداد پژوهشی + گواهی حسن انجام کار پروژه­های انجام­شده از کارفرما، صفحه اول مقالات چاپ شده + صفحه اول مجله‌اي كه مقاله را به چاپ رسانده است، گواهی ثبت اختراع(در صورت موجود بودن)

    تذكر1:1- مدارك اشاره شده براي هر پژوهشگر را در يك پوشه الکترونیکی به نام پژوهشگر و به تفکیک مدارک خواسته شده ارائه نماييد.

  2. مستندات رزومه هر پژوهشگر را فقط منطبق با موارد خواسته شده درآیین­نامه­ارائه نماييد.