فراهم سازی بستر مناسبی جهت فعالیت های پژوهشی، آموزشی و ارزشیابی های نوین آموزشی در مرکز مهارت های بالینی

فراهم سازی بستر مناسبی جهت فعالیت های پژوهشی، آموزشی و ارزشیابی های نوین آموزشی در مرکز مهارت های بالینی 

بستر سازی انجام پژوهش های بین رشته ای در مرکز مهارتهای بالینی وابسته به مرکز تحقیقات

بستر سازی ارائه آموزش های حرفه ای و  مقدماتی در قالب کارگاه، دروه، کلاس و بازدید علمی

بستر سازی ارائه خدمات ارزشیابی های نوین آموزشی در سطح دانشگاه( آزمونهای osce) و آزمون های کشوری (ارزشیابی صلاحیت بالینی پزشکان)