تدوین و انتشار سه جلد کتابچه ثبت فعالیتهای بالینی روزانه دانشجویان پرستاری و مامایی به همت مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی

سه جلد کتابچه ثبت فعالیتهای بالینی روزانه دانشجویان پرستاری و مامایی به همت مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی منتر شده است. نمایندگان کلیه ی ورودی ها در اسرع وقت جهت دریافت کتابچه ی فعالیت بالینی( لاگ بوک) دانشجویان، به مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی مراجعه نمایند.