برگزاری چهار پانل تخصصی در حاشیه همایش

پانل تخصصی ماموریت توسعه علوم پرستاری در طرح تحول نظام سلامت توسط اعضای شیکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری کشور تشریح شد. ابتدا جناب آقای دکتر علیرضا ایرج پور سرپرست کارگروه ، اهم فعالیت های انجام شده و اهداف آنی این شبکه را بیان کردند و سپس اعضای پانل، به تشریه موضوعات مطروحه پرداختند.

پانلهای تخصصی مامایی با عناوین زایمان فیزیولوژیک، زایمان در منزل و مامای همراه نیزارائه گردید. در این پانلها اعضای انجمن علمی مامایی استان اصفهان و نیز پیشکسوتان مامایی استان به بیان مباحث مربوطه و تجارب خود پیرامون موضوع پرداختند که با استقبال بی نظیر دانشجویان مامایی مواجه شد.


 

 سازمان نظام پرستاری استان اصفهان در پانل تخصصی مراقبت در منزل، اهداف و اقدامات صورت گرفته در خصوص اشاعه فرهنگ مراقبت در منزل و ورود کارکنان نظام سلامت در این حیطه را تشریح نمودند.