مرکز تحقیقات آماده دریافت پیشنهادات و سفارشات برگزاری دوره هاو کارگاه ها جهت دانشجویان محترم، سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد.

مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری ومامایی در زمینه های زیر آماده همکاری می باشد

 انجام تحقیقات بر اساس اولویتهای پژوهشی سازمانها، ارگانها، نهادها و ادارات در راستای محورهای پژوهشی مشخص شده
برگزاری دوره ها و کارگاه ها