ارائه خدمات مشاوره آمار و روش تحقیق به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مرکز تحقیقات خدمات مشاوره آمارو  روش تحقیق را به صورت حضوری با وقت قبلی و نیز از طریق در گروه تلگرامی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می نماید.